Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ANGELA RUSSIA


บิน 5 ดาว สิงคโปร์ แอร์ไลน์
ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ Museum of Cosmonautics
ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี
วันที่สอง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต
วันที่สาม เมืองมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่
วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน
วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
วันที่หก เมืองมอสโคว์ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี
วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Singapore Airlines
ราคา : เริ่มต้น 36,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿
เริ่มต้น 72,900 ฿
เริ่มต้น 65,900 ฿