Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA ลัลล้าใบไม้แดง


โอซาก้า ทาคายาม่า
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า ศาลเจ้าคิบูเนะ นาโกย่าสเตชั่น
วันที่สาม นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 24,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 23,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿