Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ROYAL MANDALAY


เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมือง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
สัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลเจดีย์ "พุกาม"
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน + ชมความงามทะเลเจดีย์
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา

ส.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์
วันที่สอง เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี มัณฑะเลย์
วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ เมืองมินกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ
วันที่สี่ เมืองมัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สะพานไม้สักอูเบ็ง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,888 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,500 ฿
เริ่มต้น 12,500 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿