Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า GO GO BAGAN


ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระเวรสนาเจดีย์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต
ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์ที่สวยงดงามราวกับภาพวาด
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ เจดีย์หยก วัดกุโสดอ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
วันที่ 2 มัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบ็ง วัดมหากันดายง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์
วันที่ 3 พุกาม ตลาดยองอู เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี มัณฑะเลย์
วันที่ 4 มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 14,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 8,900 ฿
เริ่มต้น 7,900 ฿