Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว


ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
ตะลุยหิมะ ลานสกีฟูจิเท็น
เก็บภาพประทับใจที่หอคอยโตเกียวสกายทรี ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่สี่ นาริตะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 24,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿