Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน


ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ช้อปปิ้งจุใจParndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ล ช็อปปิ้ง palladium
วันที่สาม เชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
วันที่สี่ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์
วันที่ห้า พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet บูดาเปส
วันที่หก โบสถ์แมทเธียส ป้อมชาวประมง ดูไบ
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 40,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿