Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

PROMOTION SWITZERLAND


เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน
ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้
วันสาม กลางเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย (สวิสฯ)
วันสี่ เบริ์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์นกาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเก้น ซูริค
วันห้า ซูริค โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ จัตุรัสปาราดาพลาทซ์ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
วันหก ลูเซิร์น รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สะพานไม้ชาเพล เมืองซูก ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ ซูริค
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 50,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿