Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน


มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ
พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค
วันที่สาม มิวนิค จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์
วันที่สี่ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์
วันที่ห้า เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่หก ปราสาทครุมลอฟ กรุงปร๊าก ประตูเมืองเก่า อิสระช้อปปิ้ง
วันที่เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่แปด ดูไบ กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 47,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿