Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN สบายพาชม อาหลี่ซัน


ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ , ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจง , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น นิวไทเป , หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี
สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

พ.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน หนานโถว ร้านชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้
วันที่ 3 อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 ไถจง ไทเป ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Germanium shop-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
วันที่ 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ไทเป ร้านคอสเมติค ช้อปปิ้งซีเหมินติง เถาหยวน
วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน-ดอนเมือง กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 16,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 33,991 ฿
เริ่มต้น 19,991 ฿
เริ่มต้น 21,777 ฿