Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan


ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ฟงเจี่ยไนท์, ซีเหมินติง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

ก.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ เจียอี้
วันที่ 3 อุทยานอาหลี่ซันชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ เมืองไถจง ? ฟงเจี่ยไนท์
วันที่ 4 เดินทางไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรดอุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง
วันที่ 5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 ร้านคอสเมติค Germanium Power เมืองเถาหยวน Gloria Outlet สนามบินเถาหยวน


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 19,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 33,991 ฿
เริ่มต้น 16,991 ฿
เริ่มต้น 21,777 ฿