Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่


ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อนุสรณ์สถามเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!!
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดกุ้งมังกร

ก.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COSMETIC SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว วัดหลงซาน ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿