Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-DED TAIWAN ครอบครัวตัวอาร์ต


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!!
เที่ยวสุดคุ้ม!! บินหรูอยู่ดี แบบถูกเว่อร์ๆ
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา

ก.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น วัดหลงซาน COSMETIC SHOP Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : China Airlines
ราคา : เริ่มต้น 13,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿