Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SWEET SWISS สวิตเซอร์แลนด์


นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์
เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)
ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 'ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส'
ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา
เมนูพิเศษ Swiss Fondue จากเมืองแหล่งผลิต
พิชิต 2 เขา, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ซูริค
วันที่ 2 ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น
วันที่ 3 เบิร์น กรูแยร์ เจนีวา โลซานน์
วันที่ 4 โลซานน์ ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา เรือเทียบท่าที่ปราสาทชิลยอง เข้าชมปราสาทชิลยอง มองเทรอซ์ เลอแซง
วันที่ 5 เลอแซง กลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท
วันที่ 6 เซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
วันที่ 7 อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน
วันที่ 8 อินเทอร์ลาเกน ลูเซิร์น ซุก ซูริค สนามบิน
วันที่ 9 กรุงเทพฯ


9 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Swiss International
ราคา : เริ่มต้น 75,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 53,999 ฿
เริ่มต้น 48,999 ฿
เริ่มต้น 95,900 ฿
เริ่มต้น 58,900 ฿