Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์


เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป
เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส"
ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 ดูไบ ซูริค ลูเซิร์น
วันที่ 3 ลูเซิร์น เขาจุงเฟรา อินเทอลาเกน
วันที่ 4 อินเทอลาเกน เบิร์น กลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท
วันที่ 5 เซอร์แมท มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์
วันที่ 6 โลซานน์ เจนีวา สนามบิน
วันที่ 7 ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 59,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 53,999 ฿
เริ่มต้น 48,999 ฿
เริ่มต้น 95,900 ฿
เริ่มต้น 58,900 ฿