Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SHOCK BHUTAN


ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก สุวรรณภูมิ พาโร พาโรซอง National Museum ตาชิโชซอง
วันที่สอง ทิมพู National Memorial Chorten โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง
พูนาคาซอง
วันที่สาม พูนาคา ทิมพู พระศรีสัจจธรรม สวนสัตว์แห่งชาติ ห้องสมุดแห่งชาติ พาโร
วันที่สี่ พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร
วันที่ห้า พาโร-กรุงเทพ


5 วัน 3 คืน
ราคา : เริ่มต้น 48,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 52,900 ฿
เริ่มต้น 49,988 ฿
49,888 ฿