Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN


นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
เที่ยวสุดคุ้ม!! พีเรียตวันหยุด # พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก

ก.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้
วันที่สอง เจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง
วันที่สาม ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : China Airlines
ราคา : เริ่มต้น 21,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿