Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN BEST VACATION


นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
เที่ยวไต้หวัน 3 เมือง เกาสง ไทจง ไทเป
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน / ซีฟู้ดกุ้งมังกร / และอาหารฮากกา
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก

มิ.ย. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินนานาชาติเกาสง
วันที่สอง DOME OF LIGHT เจดีย์มังกรเสือ ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน เมืองเจียอี้
วันที่สาม ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง
วันที่สี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว COSMETIC SHOP พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่หก สนามบินนานาชาติเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : China Airlines
ราคา : เริ่มต้น 25,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿