Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

WONDERFUL TAIWAN


นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู๊ด
บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านปีศาจ
วันที่สาม ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้าน Cosmetic ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ ตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo Tamsui Church ถนนโบราณตั้นสุย ตลาดปลาไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเหมาคง
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านใบชาไต้หวัน สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 19,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿