Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ


เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก ปล่อยโคมขงหมิง
ช้อปปิ้งจัดเต็ม เก็บทุกจุดไฮไลน์
นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!!
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน และ เสี่ยวหลงเปา
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COSMETIC SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่สี่ ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ร้านนาฬิกา ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 11,987 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿