Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ


นอนโรงแรม 4 ดาว
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
วันที่หก สนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 15,987 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿