Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN รัก...รสแซ่บ


พักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม ย่านซีเหมินติง เหราเหอไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet / ไหว้พระขอพรวัดดัง
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และซีฟู้ดไต้หวัน / เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ฉือเฟิ่น ต้าซี
บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก

ก.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ
วันที่สี่ วัดหลงซาน ร้าน COSMETIC ถนนโบราณต้าซี Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 17,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿