Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SUPER RUSSIA MOSCOW ZAGORSK


มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ มอสโคว์
วันที่สอง เตหะราน มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมเซอร์คัส
วันที่สาม จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล กุม
วันที่สี่ ซาร์กอส (Zagorsk) MATRESHAKA FACTORY วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
วันที่ห้า มอสโคว์ สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพ ฯ


6 วัน 3 คืน
ราคา : เริ่มต้น 33,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 72,900 ฿
เริ่มต้น 59,888 ฿
เริ่มต้น 55,888 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿