Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน


ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

มิ.ย. - ก.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม ทะเลเจดีย์ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿
เริ่มต้น 7,900 ฿
เริ่มต้น 4,499 ฿