Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรพม่า 5 ดาว บินนกแอร์


ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 8,900 ฿