Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA WONDERFUL SUMMER


ชมโชวสุดพิเศษ PAINTERS HERO SHOW!!
สนุกกับการทำคิมบับ เดินชมหมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

พ.ค. - มิ.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ รร. ซูวอน
วันที่สอง สวนสนุก EVERLAND COSMETIC OUTLET ตลาดทงแดมุน ชมการแสดงโชว์ THE PAINTER HERO SHOW
วันที่สาม น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอะเมทิส ONE MOUNT (SNOW PARK) ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 12,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿