Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน


เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน(ไทเป) หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป สนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 15,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿