Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป


ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา ไถจง
วันที่สาม ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว ศูยน์เครื่องสำอางค์ ซือหลินไนท์มาเก็ท
วันที่ห้า ไทเป สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 14,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿