Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Hello...Taipei บินสบายไปไทเป


เที่ยวครบเต็มอิ่ม
ชมหมู่บ้านโปราณจิ่วเฟิ่น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

พ.ค.-ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน(ไทเป) หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ห้า ไทเป ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่หก ไทเป สนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 17,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿