Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์


อิสระดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มย่านจิมซาจุ่ย
สักการะเจ้าแม่กวนอิม REPULSE BAY

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
วันที่สาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿