Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง Shopping บินหรู..อยู่สบาย


นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights

พ.ค. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง Mongkok Ladies Market
วันที่สอง รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย Avenue of Star
วันที่สาม อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿