Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น


พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา
วันที่สาม จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพ ฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿