Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Hilight Russia 6 Days 2 Cities


ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์
พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา
ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ส.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มอสโคว์
วันที่สอง มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่สาม เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือแม่น้ำเนวา
วันที่สี่ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์
วันที่ห้า มอสโคว์
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 49,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 73,900 ฿
เริ่มต้น 33,555 ฿
เริ่มต้น 36,888 ฿