Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว


โทมิตะ ฟาร์ม ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม
เมืองโซอุนเคียว อาบน้ำแร่ ทานบุฟเฟ่ ขาปู

เม.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินนานาดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ เมืองอาซาฮิคาวา หมู่บ้านราเมน เมืองคามิคาว่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION เมืองโซอุนเคียว อาบน้ำแร่ ทานบุฟเฟ่ ขาปู
วันที่สาม โทมิตะ ฟาร์ม ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม ซัปโปโร
วันที่สี่ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด ทานุกิโคจิ
วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 27,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 53,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿