Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืน


สนุกสุดเหวี่งที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

เม.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTY GATE OUTLET A Symphony of Lights
วันที่สาม ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สี่ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Hongkong Airline
ราคา : เริ่มต้น 17,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿