Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

จัดเต็ม..เวียดนามเหนือฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง


เที่ยวชมความงดงามของ "ซาปา" เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ "ฮาลองบก"
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว "ฮาลองเบย์"
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินนอยไบ ฮานอย เมืองลาวไก ซาปา Silver Water Fall Cat Cat Village ตลาดเมืองซาปา( Love market) ซาปา
วันที่ 2 ซาปา ยอดเขาฮัมรอง ฮานอย อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
วันที่ 3 ฮานอย นิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ถ้ำตำก๊อก ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮาลอง
วันที่ 4 ฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ฮานอย กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 12,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿