Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOKKAIDO ซุปตาร์ มหาชน


ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร หอนาฬิกา ตึกรัฐบาลเก่า
ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

เม.ย.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซัปโปโร ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
วันที่สาม คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านสินค้ามือสอง มิตชุยเอาเล้ตท์ ดิวตี้ฟรี
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม) ศาลเจ้าฮอกไกโด
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 28,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 23,777 ฿
เริ่มต้น 27,777 ฿
เริ่มต้น 25,678 ฿