Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2


เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็ม

พ.ค.-ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ อาคารทาคายาม่า นาโกย่า
วันที่สาม อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองนารา วัดโทไดจิ พระพุทธรูปไดบุทสึ อิออนมอลล์ สนามบินคันไซ
วันที่หก สนามบินดอนเมือง


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 27,900 ฿