Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

มี.ค.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง


5วัน3คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 13,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 33,991 ฿
เริ่มต้น 16,991 ฿
เริ่มต้น 19,991 ฿