Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา)


เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์
ซูริค โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานชไตน์ มิวนิค ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
Designer Outlet Salzburg เบิร์ชเทสกาเด้น ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ หลังคาทองคำ อินสบรูกซ์
ลิกเทนสไตน์ อินเทอร์ลาเก้น ช้อปปิ้ง กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค ลูเซิร์น ช้อปปิ้ง ซูริค

พ.ค. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 ซูริค โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานชไตน์ มิวนิค
วันที่ 3 มิวนิค ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
วันที่4 ซอลส์เบิร์ก Designer Outlet Salzburg เบิร์ชเทสกาเด้น ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ หลังคาทองคำ
วันที่5 อินสบรูกซ์ ลิกเทนสไตน์ อินเทอร์ลาเก้น ช้อปปิ้ง
วันที่6 อินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค ลูเซิร์น
วันที่7 ซูริค เดินทางกลับ
วันที่8 กรุงเทพฯ


8 วัน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : 55,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿