Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน


ช็อปปิ้งสุดมัน ถนนนาธาน
ชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง หยวนหมิงหยวน
อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

มี.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
วันที่ 2 เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา
วันที่ 3 จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพ ฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Hongkong Airline
ราคา : เริ่มต้น 10,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿