Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อู่ฮั่น มรดกโลกเสินหนงเจี้ย


ชมธรรมชาติพื้นที่แห่งมรดกโลก...อุทยานเสิ่นหนงเจี้ย
ชมรูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ลิ้มรสเมนูพิเศษ..ไก่โจโฉ กุ้งข่งเบ้ง หมูประธานเหมา ขาหมูเตียวหุย

เม.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ อู่ฮั่น
วันที่ 2 อู่ฮั่น จิงโจว ชมด้านนอกกำแพงเมืองจิงโจว รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก จิงโจว อำเภอชิงซาน
วันที่ 3 อำเภอชิงซาน เสินหนงเจี้ย อุทยานเสิ่นหนงติ่ง (ป่าหิน แกรนด์แคนยอนเสิ่นหนง เสี่ยวหลงถัง) อุทยานเทียนเยี่ยน(นกนางแอ่นฟ้า)
วันที่ 4 อุทยานเสิ่นหนงถัน สวนแปะก๊วย ชมสะพานสวรรค์(เทียนเซินเฉียว) อุทยานเขากวนเหมือน พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ เสินหนงเจี้ย ชาง อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 5 อี๋ชาง อู่ฮั่น พิพิธภัณฑ์หูเป่ย ทะเลสาบตงหู THE BUND WUHAN ถนนคนเดินเจียงฮั่น
วันที่ 6 วัดกุยหยวน ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น อู่ฮั่น กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : China Southern Airlines
ราคา : เริ่มต้น 25,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿