Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน


สัมผัสความงามของ ปามุคคาเล่ มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
นำชม เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
สัมผัสความงดงามของ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
ชม พระราชวังทอปคาปี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

ก.พ. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 โดฮา อาดานา คัปปาโดเกีย
วันที่3 คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดิน อุชิซาร์
วันที่4 อังการา อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปคาปี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
วันที่5 อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส แกรนด์บาซ่าร์ ไอวาลิค
วันที่6 ไอวาริค เอเฟซุส ปามุคคาเล่
วันที่7 ปามุคคาเล่ เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่8 คอนย่า อาดานา ชมเมือง
วันที่9 สนามบิน โดฮา
วันที่10 กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 29,900 ฿




โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,777 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿
เริ่มต้น 32,555 ฿
33,777 ฿