Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DOUBLE FANSIPAN 3D2N


สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก เต็มอิ่ม พักซาปา 2 คืน
ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน + สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET
พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ

ก.พ. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET
วันที่ 2 หมู่บ้าน CAT CAT SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) กระเช้าไฟฟ้า เขาฟานซิปัน
วันที่ 3 เมืองซาปา ด่านชายแดนเวียดนามจีน เมืองฮานอย วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 11,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง