Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW


นั่งรถไฟชมความงามของดอกซากุระอทุยานอาลีซาน
เที่ยวสุดคุ้ม 3 อุทยานไต้หวัน
พักหรู 5 ดาว อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ก.พ.-ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
วันที่ 3 เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง ไถจง
วันที่ 4 ไทจง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติ TAROKO ร้านหยก
วันที่ 6 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
วันที่ 7 สนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 21,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿