Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(ทิตลิส) 8 วัน QR


ซูริค เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ช้อปปิ้ง มิวนิค ฮัลสตัทท์ ซาลส์บวร์ก
เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า*** โบสถ์เซนต์มาร์ค เมสเตร้ มิลาน ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้
มหาวิหารแห่งมิลาน โคโม่ ขึ้นยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล ซูริค

พ.ค.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 ซูริค เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ช้อปปิ้ง
วันที่3 มิวนิค ฮัลสตัทท์ ซาลส์บวร์ก
วันที่4 ซาลส์บวร์ก เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า*** โบสถ์เซนต์มาร์ค
วันที่5 เมสเตร้ มิลาน ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ มหาวิหารแห่งมิลาน โคโม่
วันที่6 โคโม่ ขึ้นยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล ซูริค
วันที่7 ซูริค เดินทางกลับ
วันที่8 กรุงเทพฯ


8 วัน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : 49,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿