Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ABSOLUTE RUSSIA (MOS-SAINT)


ก.พ. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ ฯ สนามบินอาบูดาบี
วันที่สอง มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ วิหารซาเวียร์ CIRCUS
วันที่สาม รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่ห้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว
วันที่หก พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต
วันที่เจ็ด สนามบินมอสโคว์
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Etihad Airways
ราคา : เริ่มต้น 46,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
49,900 ฿
เริ่มต้น 48,888 ฿
เริ่มต้น 48,888 ฿