Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N


ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว ? ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมตึกไทเป 101 - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ ? อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เม.ย.-ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน ผูหลี่ วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชา ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง ไทเป ขนมพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Tiger Air
ราคา : เริ่มต้น 14,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿