Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N


ไทเป ? ไทจง ?นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน
ชมกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า
***นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา***

มี.ค.-ต.ต.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ อุทยานอารีซัน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี เมืองไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ไทเป พายสัปปะรด GERMANUIM ซีเหมินติง
วันที่สี่ ปล่อยโคมผิงซี อุทยานเหยหลิ่ว เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : China Airlines
ราคา : เริ่มต้น 22,555 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿