Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Russia 6 Day Let it Spring A


เม.ย.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ มอสโคว์
วันที่สอง : มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ GUM (ห้างกุม)
วันที่สาม : มอสโคว์ SAPSAN EXPRESS TRAIN เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว
วันที่สี่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
วันที่ห้า : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่หก : กรุงเทพฯ


6 วัน
เดินทางโดย : Air Astana
ราคา : เริ่มต้น 45,888 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
49,900 ฿
เริ่มต้น 46,999 ฿
เริ่มต้น 48,888 ฿