Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

สวัสดี...บาหลี


สัมผัสมนต์เสน่หืเกาะบาหลี
ทานอาหารซีฟู้ดริมทะเล ณ หาดจิมบารัน
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูว์

พ.ย.60-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ บาหลี คูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดบราตัน หาดจิมบารัน (-/กลางวัน/เย็น)
วันที่สอง ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ หมู่บ้านคินตามณี รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน Coffee Plantation วังเม็งวี วิหารทานาต์ลอต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม วัดอูลูวาตุ ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก กรุงเทพ (เช้า/-/-)


3D2N
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 20,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 26,911 ฿